Utredningar

 

Hydrodynamiska modeller

För att få större kunskap om hur vågrörelserna, vattenströmmarna och sedimenttransporten ser ut i de grunda vikarna har vi anlitat Sweco för att ta fram en modell som visar detta för tre av pilotområdena. De ska också lämna förslag på var blåmusselbankar och slystaket bäst placeras, för att ge störst effekt när det gäller att minska våg- och strömpåverkan på strandängarna.

Först har de tagit fram en vågmodell över ett större område, från Nordre älv i söder till Stenungsund i norr, som de sedan utgår ifrån när de tar fram mer detaljerade modeller utefter våra olika frågeställningar i respektive område. Genom modelleringen har vi fått större förståelse för vilken påverkan olika åtgärder skulle få på vågor och strömmar, vilket har gjort att vi har justerat eller helt tagit bort en del förslag till åtgärder vi hade.

Bilderna visar hur vågorna minskar i storlek i den grunda viken vid Bärby när de kommer från nordväst respektive från sydväst. I båda fallen är vågorna små när de når strandängen. Det tyder på att det snarare är höga vattenstånd än stora vågor som är problemet när det gäller erosionen.

Resultaten finns sammanställda i fyra dokument; ett övergripande dokument som beskriver hur modelleringen är gjord samt en beskrivning av modellstudierna för respektive område.

Hydrodynamisk modellering av vågor och strömmar

PM Kusthydrauliska studier Bärby

PM Kusthydrauliska studier Glose

PM Kusthydrauliska studier Kyrkeby kile

Flygfoton som är kompletterade med färger och pilar för att illustrera storleken på de inkommande vågorna.

Blåstångens överlevnad

Blåstång som växer på stenar kan bidra till att dämpa vågrörelser i grunda vikar och på så sätt också minska grumligheten. Vi har fått rapporter om att blåstången har minskat i Kyrkeby kile och anlitade därför tångexperten Ellen Schagerström för att undersöka om det stämde och om det i så fall fanns förutsättningar att återplantera blåstång.

På västkusten växer blåstång i ett smalt bälte strax under ytan som ofta blir blottlagd vid lågvatten. Blåstångsbeståndet i Kyrkeby kile visade sig vara friskt och frodigt. Blåstångens utbredning i viken är störst i de södra delarna, där den växer på samtliga stenar av tillräcklig storlek. 

Trots en lång period med lågvatten under försommaren hade blåstången en lyckad fortplantning sommaren 2023. Vikens salthalt är tillräcklig för en lyckad fortplantning och överlevnad av blåstångens groddplantor. 

I viken förekommer stora mängder fintrådiga alger sommartid och den mjuka lerbottens partiklar bidrar till en hög grad av sedimentation och dålig sikt. Detta verkar dock inte ha någon större påverkan på blåstången som växer högst upp på stenar, men kan kväva små groddplantor som växer längre ner.

 Störst begränsning för spridning av blåstång i viken är den begränsade tillgången på hårt substrat.

Blåstång i Kyrkeby kile – förutsättningar för förökning och fortlevnad (lansstyrelsen.se)

Foto på en upptaget skal med påväxt av blåstång. Bildens fokus ligger på ett skott av blåstång som är inringad med röd ring.