Köleröd, Tjörns kommun.

Området ligger på södra sidan av Stigfjorden, på Tjörns norra kustområde. Det ligger i en grund vik skyddat av Köleröds holme. Strandplanet är lågt och översvämmas ofta vid högvatten. 

Mark

Området består av postglacial finlera enligt SGU:s jordartskarta.

Strandängen är välhävdad efter bete av får och gäss. Hävdgynnad flora med bland annat havssälting, kärrsälting, strandkrypa och rikligt med glasört. Längre upp på strandängen där vegetationen är mindre saltpåverkad växer arter som stagg, ängsvädd, jungfru marie nycklar och knägräs. Natura 2000-naturtyper är 1310 (glasörtstränder), 1330 (salta strandängar) och 6410 (fuktängar) på land samt 1140 (blottade ler- och sandbottnar) och 1160 (stora vikar och sund) i vattnet. 

Denna lokal är den enda i projektet med rikligt av glasört på en stor sammanhängande areal. 

Områdesskydd

Området ingår i Stigfjordens naturreservat och Natura 2000-område och är klassat som regionalt värdefullt odlingslandskap.