Bärby, Stenungsunds kommun.

Området i Bärby är en del av Stenungsundskustens naturreservat på östra sidan av Hakefjorden. Det ligger ganska skyddat med öar utanför. Vattenområdet är grunt och inga större vågor kommer in till strandkanten. I Hakefjorden går det en farled in till Stenungsund. Fartygsvågor kan påverka stranden men avståndet är stort ut till farleden, cirka 1,5 kilometer.

Mark

Marken består av postglacial lera enligt SGUs jordartskarta. Enligt SGU:s maringeologiska karta består sedimentet i viken av postglacial lera, gyttjelera och lergyttja, förutom mellan Bärby holme och Skutholmen där sedimentet består av postglacial sand och grus.

Strandängen är välhävdad efter bete av nötkreatur och gäss. Här finns en rik hävdgynnad flora med bland annat trift, arun, havssälting, enstaka saltört och rikligt med strandkrypa. Längre upp på strandängen där vegetationen är mindre saltpåverkad växer arter som stagg, blodrot, ängsvädd och hirsstarr. 

Områdesskydd

Området ingår i Stenungsundskustens naturreservat och Natura 2000-område. Det är också klassat som regionalt värdefullt odlingslandskap.

Natura 2000-naturtyper är 1330 (salta strandängar), 4030 (torra hedar) och 6230 (stagg-gräsmarker) på land samt 1140 (blottade ler- och sandbottnar) och 1160 (stora vikar och sund) i vattnet.