MANABAS COAST

MAinstreaming NAture BAsed Solutions through COASTal systems

Projekt Stranderosion är en del av det europeiska Interreg-projektet MANABAS COAST. Syftet är att ta fram och testa naturbaserade metoder som i framtiden kan skydda områden som hotas av stigande havsnivåer och ökad erosion. Metoderna ska vara kostnadseffektiva, naturliga och möjliga att använda på fler platser med liknande problem.

Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att vara partner i detta femåriga projekt som pågår under perioden september 2022 till september 2027. Övriga svenska partners är Statens Geotekniska Institut (SGI) och Länsstyrelsen i Skåne.

Andra länder som deltar är Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike och Nederländerna. Nederländerna är huvudprojektledare genom myndigheten Rijkswaterstaat.

 

Naturbaserade metoder

Med naturbaserade metoder menar vi metoder som skapar motståndskraft mot förändringar som kan uppkomma på grund av framtidens förändrade klimat. Det kan till exempel vara havsnivåhöjning o temperaturförändring. De naturbaserade metoderna ska samtidigt ge ett mervärde för det naturliga ekosystemet på platsen.

En stenrevel, en blåmusselbank eller ett staket byggt av sly eller ris är exempel på naturbaserade metoder. Lösningarna är till nytta för både oss och den biologiska mångfalden, men har ännu inte genomförts i någon större skala. 

Genom att utveckla verktyg och riktlinjer baserade på projektets tester av olika metoder kan vi bana väg för en mer storskalig tillämpning och implementering av naturbaserade lösningar. 

Projektet kommer att resultera i kunskapsunderlag och vägledningar som ska kunna användas av staten, kommuner, konsulter och fastighetsägare.

MANABAS COAST

Interreg för Nordsjön