Kyrkeby kile, Stenungsunds kommun.

Strandängen är belägen i södra delen av kilen,  på östra sidan av Hakefjorden. Farleden ligger ca 2,5 kilometer från strandlinjen. 

Mark och botten

Enligt SGU:s jordartskarta består marken av postglacial lera i området. Bottensedimentet i viken består av ganska mjuk lera, men det finns en hel del sten på botten i den södra delen. Enligt SGU:s maringeologiska karta består sedimentet i viken i huvudsak av postglacial lera, gyttjelera och lergyttja, förutom mellan Dyholmen och Karlsholmen längst ut där det är berg och närmast stranden längst in, där sedimentet består av postglacial finsand. 

Det är relativt mycket partiklar i vattnet i den här viken, speciellt vid utloppet av Anråse å i norra delen. 

Ålgräsängen som funnits här tidigare har helt försvunnit. Även blåstången i viken har försvunnit. Blåstången har förmodligen suttit fast på de större stenarna i viken. 

Områdesskydd

Området ingår i Stenungsundskustens naturreservat.