Dags att testa ålgräsplantering

Under inventeringar som gjordes 2022 såg vi att utbredningen av ålgräs innanför Bärby holme var fragmenterad. Det verkade finnas stora ytor som kan vara lämpliga för ålgräs, men idag växer det inget där. Under juni 2024 har vi därför genomfört en testplantering norr om holmen.

Ålgräsängar är viktiga uppväxtplatser för många fiskarter och gynnar den biologiska mångfalden. De skapar också ett klarare vatten genom att bladen dämpar vågornas kraft och rotstammarna binder sedimentet.

Kartunderlag från inventeringar som gjordes under 1980-talet bekräftar att det tidigare funnits mycket mer ålgräs i viken. Med anledning av detta placerade vi ut ljusmätare 2022 för att utreda ljusförhållandena i vattnet. Resultatet tyder på att det finns gott om ljus för att ålgräset ska trivas. Vi har därför genomfört en testplantering norr om Bärby holme.

Så här går det till:

Testplanteringen utfördes av dykare. Skotten skördades från en ålgräsäng något längre norrut, norr om en plats som heter Tollenäs. Eftersom skörden av ålgrässkott spreds ut över en stor yta kommer den ängen inte att ta någon skada.

När skotten hade skördats transporterades de till området för testplanteringen. Testplanteringsytan är 10 gånger 10 meter. Den är utformad så att varannan kvadratmeter planterats med 16 skott och varannan kvadratmeter lämnats tom.

Tillväxten hos testplanteringen kommer att följas upp flera gånger under sensommaren och hösten.

När resultatet har utvärderats kommer vi att  bestämma hur arbetet ska fortsätta.

Om resultatet är positivt är vår plan att genomföra ålgräsrestaureringar i större skala. Syftet med detta är att stimulera och snabba på tillväxten av ålgräsängarna i viken. Restaureringar skulle även kunna bidra till att minska risken för förluster av ålgräs i området vid Bärby holme.

Kontaktperson

Anders Olsson, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götaland.
E-post: anders.g.olsson@lansstyrelsen.se

Undervattensbild på en dykare med grönt gräs i vänster hand.
Dykare planterar ålgräs. Foto: Eduardo Infantes